תעריפים

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם זהים עבור כל תאגידי המים בישראל, בהתאם לחוק תאגידי המים וביוב (2001).  לחברת מי עכו, כמו לכל תאגידי המים, אין סמכות חוקית לשנות את התעריפים או להעניק הנחות בגין התעריפים שנקבעו.  בתאריך 1/1/2018 עודכנו תעריפי המים והם מחולקים לשני תעריפים, תעריף ל"כמות מוכרת" ותעריף לכל כמות נוספת".

כמות מוכרת:  3.5 מ"ק לחודש לנפש.

כל כמות נוספת: הכמות שנצרכה מעבר לכמות המוכרת /עסקים/מסחר/מלאכה/מוסדות/ משרדים/ תעשיה/ עסקים.

 סוג תעריף  תעריף בש"ח לקוב ללא מע"מ תעריף בש"ח לקוב כולל מע"מ
כמות מוכרת (לכל נפש המתגוררת בנכס: 3.5 מ"ק לחודש, מעל 2 נפשות) 5.881 6.881
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה ,עסקים) לכל צריכה אחרת – בעד כל כמות שעד 15,000 מ"ק בשנה שסופקה דרך מד מים בודד 11.073 12.955
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) צרכן גדול מעל 15,000 מ"ק בשנה ועד 250,000 מ"ק בשנה במד מים בודד 10.173 11.902
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) לצרכן גדול מעל 250,000 מ"ק בשנה במד מים בודד 9.923 11.61
 גינון  כמות בהקצבה (תעריף מים שפירים לגינון ציבורי) 6.168 7.216
כמות נחרגת עד 8% 7.71 9.021
כמות נחרגת מעל 8% 9.252 10.825
מים שפירים לחקלאות כמות א' 2.293 2.683
כמות נחרגת עד 10% 3.586 4.196
כמות נחרגת מעל 10% 5.994 7.013
תעריף אחד למוסדות ציבור של הרשות המקומית (מוסד עירוני שאינו גינון ציבורי) 8.968 10.492
תעריף ביוב 4.135 4.837