תעריפים

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם זהים עבור כל תאגידי המים בישראל, בהתאם לחוק תאגידי המים וביוב (2001).  לחברת מי עכו, כמו לכל תאגידי המים, אין סמכות חוקית לשנות את התעריפים או להעניק הנחות בגין התעריפים שנקבעו.  בתאריך 1/1/2018 עודכנו תעריפי המים והם מחולקים לשני תעריפים, תעריף ל"כמות מוכרת" ותעריף לכל כמות נוספת".

כמות מוכרת:  3.5 מ"ק לחודש לנפש.

כל כמות נוספת: הכמות שנצרכה מעבר לכמות המוכרת /עסקים/מסחר/מלאכה/מוסדות/ משרדים/ תעשיה/ עסקים.

 סוג תעריף  תעריף בש"ח לקוב ללא מע"מ תעריף בש"ח לקוב כולל מע"מ
כמות מוכרת (לכל נפש המתגוררת בנכס: 3.5 מ"ק לחודש, מעל 2 נפשות) 5.595 6.546
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה ,עסקים) לכל צריכה אחרת – בעד כל כמות שעד 15,000 מ"ק בשנה שסופקה דרך מד מים בודד 10.536 12.327
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) צרכן גדול מעל 15,000 מ"ק בשנה ועד 250,000 מ"ק בשנה במד מים בודד 9.636 11.274
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) לצרכן גדול מעל 250,000 מ"ק בשנה במד מים בודד 9.386 10.982
 גינון  כמות בהקצבה (תעריף מים שפירים לגינון ציבורי) 5.869 6.867
כמות נחרגת עד 8% 7.336 8.583
כמות נחרגת מעל 8% 8.804 10.300
מים שפירים לחקלאות כמות א' 2.265* 2.650*
כמות נחרגת עד 30% 3.057* 3.576*
כמות נחרגת מעל 30% 5.498* 6.432*
תעריף אחד למוסדות ציבור של הרשות המקומית (מוסד עירוני שאינו גינון ציבורי) 8.533 9.984
תעריף ביוב 3.905 4.569