תעריפים

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם זהים עבור כל תאגידי המים בישראל, בהתאם לחוק תאגידי המים וביוב (2001).  לחברת מי עכו, כמו לכל תאגידי המים, אין סמכות חוקית לשנות את התעריפים או להעניק הנחות בגין התעריפים שנקבעו.  בתאריך 1/1/2018 עודכנו תעריפי המים והם מחולקים לשני תעריפים, תעריף ל"כמות מוכרת" ותעריף לכל כמות נוספת".

כמות מוכרת:  3.5 מ"ק לחודש לנפש.

כל כמות נוספת: הכמות שנצרכה מעבר לכמות המוכרת /עסקים/מסחר/מלאכה/מוסדות/ משרדים/ תעשיה/ עסקים.

 סוג תעריף תעריף בש"ח לקוב ללא מע"מ תעריף בש"ח לקוב כולל מע"מ
כמות מוכרת (לכל נפש המתגוררת בנכס: 3.5 מ"ק לחודש, מעל 2 נפשות) 6.05 7.079
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה ,עסקים) לכל צריכה אחרת – בעד כל כמות שעד 15,000 מ"ק בשנה שסופקה דרך מד מים בודד 11.242 13.153
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) צרכן גדול מעל 15,000 מ"ק בשנה ועד 250,000 מ"ק בשנה במד מים בודד 10.342 12.1
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) לצרכן גדול מעל 250,000 מ"ק בשנה במד מים בודד 10.092 11.808
 גינון  כמות בהקצבה (תעריף מים שפירים לגינון ציבורי) 6.262 7.327
כמות נחרגת עד 8% 7.828 9.158
כמות נחרגת מעל 8% 9.393 10.99
מים שפירים לחקלאות כמות א' 2.147 2.511
כמות נחרגת עד 10% 3.632 4.249
כמות נחרגת מעל 10% 6.135 7.177
תעריף אחד למוסדות ציבור של הרשות המקומית (מוסד עירוני שאינו גינון ציבורי) 9.137 10.69
תעריף ביוב 4.025 4.709