תעריפים

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם זהים עבור כל תאגידי המים בישראל, בהתאם לחוק תאגידי המים וביוב (2001).  לחברת מי עכו, כמו לכל תאגידי המים, אין סמכות חוקית לשנות את התעריפים או להעניק הנחות בגין התעריפים שנקבעו.  בתאריך 1/1/2018 עודכנו תעריפי המים והם מחולקים לשני תעריפים, תעריף ל"כמות מוכרת" ותעריף לכל כמות נוספת".

כמות מוכרת:  3.5 מ"ק לחודש לנפש.

כל כמות נוספת: הכמות שנצרכה מעבר לכמות המוכרת /עסקים/מסחר/מלאכה/מוסדות/ משרדים/ תעשיה/ עסקים.

בכל סתירה בין התעריפים המוצגים להלן והתעריפים המוצגים בכללי המים, תעריפי כללי המים קובעים.

 סוג תעריף  תעריף בש"ח לקוב ללא מע"מ (נכון ליום 1/7/2021) תעריף בש"ח לקוב כולל מע"מ (נכון ליום 1/7/2021)
כמות מוכרת (לכל נפש המתגוררת בנכס: 3.5 מ"ק לחודש, מעל 2 נפשות) 6.531 7.641
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה ,עסקים) לכל צריכה אחרת – בעד כל כמות שעד 15,000 מ"ק בשנה שסופקה דרך מד מים בודד 11.724 13.717
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) צרכן גדול מעל 15,000 מ"ק בשנה ועד 250,000 מ"ק בשנה במד מים בודד 10.724 12.547
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) לצרכן גדול מעל 250,000 מ"ק בשנה במד מים בודד 10.474 12.255
 גינון  כמות בהקצבה (תעריף מים שפירים לגינון ציבורי) 6.744 7.890
כמות נחרגת עד 8% 8.430 9.863
כמות נחרגת מעל 8% 10.116 11.836
מים שפירים לחקלאות כמות א' 2.150 2.516
כמות נחרגת עד 10% 3.637 4.255
כמות נחרגת מעל 10% 5.226 6.114
תעריף אחד למוסדות ציבור של הרשות המקומית (מוסד עירוני שאינו גינון ציבורי) 9.619 11.254
תעריף ביוב 4.397 5.144