שאלות תשובות

1. אספקת מים לתושבי עכו וסילוק הביוב מהעיר למכון הטיהור של עכו.
2. תחזוקת מערכות ותשתיות המים והביוב של העיר.
3. ביצוע שוטף של עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
4. פיתוח תשתיות מים וביוב חדשות.
5. שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.
6. תפעול תחומי המים והביוב בעיר על בסיס של משק כלכלי סגור, והבטחת תמורה מלאה לתשלומים המשולמים.

תשובה: מדינת ישראל קבעה עפ”י חוק כי כל הרשויות המקומית מחויבות להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון “משק כספי סגור – דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר וכן לשפר את השירות לתושב.

עיריית עכו הנה הבעלים של תאגיד “מי עכו”, והיא מחזיקה כיום ב- 100% ממניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, בכפוף לאישור הגופים הממשלתיים המפקחים.

תאגיד “מי עכו” כפוף ומפוקח ע”י הרשות הממשלתית למים ולביוב ומחויב להגיש דו”חות כספיים על בסיס רבעוני ושנתי וכן דו”חות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.
“מי עכו” מחויבת לשמור על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית ומינתה רו”ח חיצוני האמון על הכנת הדוחות הכספיים.
דירקטוריון החברה שחבריו מונו מטעם מועצת העיר עכו ואושרו ע”י הועדה למינויים של החברות הממשלתיות (בראשות השופטת בדימוס טנא שפניץ), מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ”ל ומאשר את תקציבי החברה, תכניות עבודה ופעולות נוספות. בקרב חברי הדירקטוריון מכהנים גם דירקטורים מטעם הציבור.

תעריפי המים במעבר לתאגיד משתנים. יובהר כי התעריפים נקבעים ע”י הרשות הממשלתית למים ולביוב והינם אחידים בכל הארץ.

באתר רשות המים ניתן למצוא את כל הכללים, החוקים והתקנות.

החל מתאריך 1 במרץ 2010 כל ענייני המים והביוב של עכו הנם באחריות “מי עכו”. לגבי תקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד התקלות במספר 106 או לתאגיד בטל’ 1-800-400-120.

“מי עכו” רשאי לנתק תושב מאספקת המים בכפוף לאישור רשות המים בהתאם לכללי תאגידי מים (ניתוק אספקת מים) התשע”ה 2015.

“מי עכו” מחויבת לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו”ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

“מי עכו” מחויבת לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו”ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

“מי עכו” מספקת שירות לאוכלוסיית עכו המונה כ-54,000 תושבים.
סך צריכת המים של העיר עומדת על כ-3.5 מיליון מ”ק בשנה, ושפיעת הביוב המסולקת מהעיר ומוזרמת למכון הטיהור
של עכו מגיעה לכ- 2.5 מיליון מ”ק.

כל המים המסופקים בעיר עכו נרכשים מחברת מקורות

קשיות המים נגרמת על ידי שני חומרים כימיים – סידן ומגנזיום. חומרים אלה נמצאים באופן טבעי במים שמקורם בקידוחים באקוויפר ההר, העשיר בסלעי סידן ומגנזיום. צירוף של שני חומרים אלה בעת חימום גורם להיווצרות אבנית. מים קשים אינם מזיקים לבריאות.

הורדת המים בשירותים היא אחת הפעולות הצורכות הכי הרבה מים. מרבית השירותים צורכים בין 15 ל- 23 ליטר מים בכל הורדה. מכונה להדחת כלים צורכת בממוצע כמחצית מכמות המים שאנו צורכים בשטיפה ידנית של הכלים, בתנאי שלא שוטפים את הכלים לפני שמכניסים אותם למכונה ובתנאי שמפעילים את המכונה רק כאשר היא מלאה.

הורדת המים בשירותים היא אחת הפעולות הצורכות הכי הרבה מים. מרבית השירותים צורכים בין 15 ל- 23 ליטר מים בכל הורדה. מכונה להדחת כלים צורכת בממוצע כמחצית מכמות המים שאנו צורכים בשטיפה ידנית של הכלים, בתנאי שלא שוטפים את הכלים לפני שמכניסים אותם למכונה ובתנאי שמפעילים את המכונה רק כאשר היא מלאה.

תשובה: יש להיכנס אל אתר האינטרנט של החברה: mei-akko.co.il ובצד שמאל ללחוץ על כפתור ירוק בשם “הורדת טפסים”. לאחר מכן לבחור בטופס “עדכון נפשות” ולפעול בהתאם להנחיות על גבי הטופס. ניתן לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים לאחת מהכתובות הבאות:

דוא”ל: info@mei-akko.co.il

פקס: 04-9819061

דואר: ת.ד. 3201 עכו 24505

תשובה: לא תבוצע כל הקטנת חיוב בגין הצריכה שנמדדה על ידי מד המים התקין ועלות הבדיקה לא תושב.

תושבים בגירים:
יש לצרף אל הטופס את תצלומי ספחי תעודות הזהות של כלל המתגוררים בנכס אשר גילם עולה על 18 שנים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ”ה – 1965, והמעידים על שמם ועל מקום מגוריהם.
תושבים קטינים:
לגבי ילדים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, יש לצרף אל הטופס את תצלום ספח תעודת הזהות של אחד ההורים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ”ה – 1965, המעידה על שמם ועל מקום מגוריהם.
תושבים אשר כתובת המגורים הרשומה בספח תעודת הזהות שלהם או בתמצית הרישום ממרשם האוכלוסין, אינה בתחומי מי עכו:
בנוסף למסמכים הקודמים יש לצרף:

  • מסמך המאמת את המגורים ביחידת הדיור בגינה נמסרת ההצהרה: תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, או לחילופין, תצלום חוזה השכירות של הדירה;
  • אישור מספק המים בכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות, או בתמצית הרישום ממרשם האוכלוסין, ממוענת באופן ספציפי אל תאגיד מים וביוב מי עכו בע”מ, כי לעניין מספר הנפשות המוכר, אינכם מתגוררים ביחידת דיור במקום מגוריכם הרשום.

ספק המים הוא – תאגיד המים, ואם אין תאגיד מים העירייה, המועצה המקומית, המועצה האזורית או מפעל המים ביישוב בו רשומה כתובתכם בתעודת הזהות. יש לברר מי זה, ולפנות אליו בבקשה לקבל הצהרה שאינו מכיר בכם כנפש מוכרת לעניין הקצאת המים. הוא יוכל לבדוק זאת באמצעות כניסה אל הנכס בו הנכם רשומים בתעודת הזהות. כל הספקים אמורים להכיר את החוק ולפעול בהתאם.

תושב זר: תצלום העמוד בדרכון בו מופיעים התמונה, השם המלא ומספר הדרכון, אישור שהיה בארץ, תקף כדין, ועל פי בחירתכם, אחד משני אלה:
• או תצהיר מאומת על ידי עורך דין לגבי מקום מגוריכם בפועל;
• או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתכם לפי חוק עובדים זרים, התשנ”א – 1991, המעיד כי בעל ההיתר (המעסיק) מתגורר ביחידת הדיור בגינה מבוצע הדיווח, בצירוף תצלום היתר ההעסקה.

יש לצרף מסמכים המאמתים כי השינוי במספר הנפשות חל מוקדם מתקופת הדיווח.אנו נכיר בחוזה שכירות, תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, תעודת לידה או תעודת פטירה, כמסמכים מאמתים לצורך זה.
• במידה ויצורפו מסמכים המאמתים כי השינוי חל קודם למועד משלוח הדיווח, יעודכנומספר הנפשות המוכר ומהות השימוש התואמת, בהתאם לסוג הנכס ולמספר הנפשות המוכר. התיקון הרטרואקטיבי יבוצע לתקופת חיוב אחת בלבד. מספר נפשות המוכר לעניין זה לא יפחת משתי נפשות.
• לא צורפו מסמכים המאמתים כי השינוי חל קודם למועד משלוח הדיווח, יבוצע העדכון כאמור החל ממועד קבלת הדיווח בלבד.

לפי הוראות הכללים, שהתאגיד מחויב לפעול על פיהם ללא יוצא מן הכלל, יש לדווח בכל נכס בנפרד.מדובר בהצהרה על מספר הנפשות המוכר בנכס ולא על מספר הנפשות במשפחה, ולפיכך – כל נכס מחויב בדיווח מחדש.

ההכרה ניתנת רק עבור מספר הנפשות המתגוררות באופן קבוע ביחידת הדיור. לא ניתן לקבל הכרה במספר נפשות המתגוררות באופן זמני

בתי עסקים אינם מקבלים הקצבה לפי מספר הנפשות ולכן אין באפשרותם להצהיר על מספר נפשות. יש לוודא שבית העסק אינו מוגדר כיחידת מגורים.

כל צרכן רשאי לבקש את משלוח מד המים המשויך בנכס שבחזקתו לבדיקת מבדקה. נציגות הצרכנים רשאית לבקש לשלוח את מד המים הראשי לבדיקת מבדקה. הבדיקה נערכת במבדקה שאישר מנהל הרשות למים ולביוב.

תשובה: רק במידה וגיל מד המים במועד פירוקו ומשלוחו אל המבדקה אינו עולה על 7 שנים. המחיר לבדיקת מד-מים לפי סעיף 47 לכללי מדידת מים (מדי-מים) התשמ”ח-1988, לרבות החלפה והובלה למד-מים ובתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ-7 שנים.

ניתן להשאיר הודעה על בקשה למשלוח מד המים לבדיקת המבדקה. הבקשה תועבר אל מחלקת שירות הלקוחות והגביה במי עכו ונציג שירות יחזור אליכם לצורך הסדרת מילוי פרטי הבקשה וגביית התשלום בגין הבדיקה.

במקרה של מד מים שפעל שלא כהלכה תבוצע הערכת הצריכה לגבי התקופות לגביהן נקבע שמד המים פעל שלא כהלכה בהתאם לכלים הבאים:
קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, תבוצע הערכת הצריכה על פיה.
לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, הערכת הצריכה תעמוד על 20 מטרים מעוקבים לחודש.
לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה לגבי מד מים ראשי, הערכת הצריכה תעמוד על מכפלת 25 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס וחישוב הפרשי המדידה ייעשה בהתאם להערכת צריכה זו. חיוב הצרכן לגבי תקופות אלו יוקטן בהתאם לכמות המוערכת. בנוסף, יזוכה הצרכן בגין עלות משלוח מד המים לבדיקת המבדקה, במידה וחויב בעלות זו.

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה