עדכון מספר הנפשות

מספר נפשות מוכר הינו מספר הנפשות המתגורר בנכס דרך קבע.

עדכון מספר הנפשות מתבצע עפ”י הצהרה של הצרכן בכתב ל”מי עכו” באמצעות טופס עדכון נפשות בצרוף ספחי תעודת זהות עליו מצוינת כתובת המגורים המעודכנת ושמות הנפשות המתגוררים בנכס.

כל צרכן  המתגורר בנכס זכאי לכמות של 7 מ”ק לחודשיים בתעריף נמוך, דהיינו, 7 מ”ק * כמות הנפשות המדווח.

להזכירכם, בהעדר דיווח מעודכן, יחושב חשבון המים לפי 2 נפשות מוכרות בלבד. (ברירת מחדל).

שאלות ותשובות בנושא עדכון מספר נפשות

תשובה: יש להיכנס אל אתר האינטרנט של החברה: mei-akko.co.il ובצד שמאל ללחוץ על כפתור ירוק בשם “הורדת טפסים”. לאחר מכן לבחור בטופס “עדכון נפשות” ולפעול בהתאם להנחיות על גבי הטופס. ניתן לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים לאחת מהכתובות הבאות:
דוא”ל: info@mei-akko.co.il
פקס: 04-9819061
דואר: ת.ד. 3201 עכו 24505

תשובה: תושבים בגירים: יש לצרף אל הטופס את תצלומי ספחי תעודות הזהות של כלל המתגוררים בנכס אשר גילם עולה על 18 שנים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ”ה – 1965, והמעידים על שמם ועל מקום מגוריהם.
תושבים קטינים: לגבי ילדים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, יש לצרף אל הטופס את תצלום ספח תעודת הזהות של אחד ההורים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ”ה – 1965, המעידה על שמם ועל מקום מגוריהם.

תשובה: יש לצרף את כל המסמכים הבאים לגבי כלל המתגוררים בנכס בגינו מבוקשת ההכרה:
תושבים בגירים: יש לצרף אל הטופס את תצלומי ספחי תעודות הזהות של כלל המתגוררים בנכס אשר גילם עולה על 18 שנים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ”ה – 1965, והמעידים על שמם ועל מקום מגוריהם.
תושבים קטינים: לגבי ילדים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, יש לצרף אל הטופס את תצלום ספח תעודת הזהות של אחד ההורים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ”ה – 1965, המעידה על שמם ועל מקום מגוריהם.
תושבים אשר כתובת המגורים הרשומה בספח תעודת הזהות שלהם או בתמצית הרישום ממרשם האוכלוסין, אינה בתחומי מי עכו:
בנוסף למסמכים הקודמים יש לצרף:
מסמך המאמת את המגורים ביחידת הדיור בגינה נמסרת ההצהרה: תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, או לחילופין,  תצלום חוזה השכירות של הדירה;
אישור מספק המים בכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות, או בתמצית הרישום ממרשם האוכלוסין, ממוענת באופן ספציפי אל תאגיד מים וביוב מי עכו בע”מ, כי לעניין מספר הנפשות המוכר, אינכם מתגוררים ביחידת דיור במקום מגוריכם הרשום.

תשובה: ספק המים הוא – תאגיד המים, ואם אין תאגיד מים העירייה, המועצה המקומית, המועצה האזורית או מפעל המים ביישוב בו רשומה כתובתכם בתעודת הזהות. יש לברר מי זה, ולפנות אליו בבקשה לקבל הצהרה שאינו מכיר בכם כנפש מוכרת לעניין הקצאת המים. הוא יוכל לבדוק זאת באמצעות כניסה אל הנכס בו הנכם רשומים בתעודת הזהות. כל הספקים אמורים להכיר את החוק ולפעול בהתאם.

תשובה: תושב זר: תצלום העמוד בדרכון בו מופיעים התמונה, השם המלא ומספר הדרכון, אישור שהיה בארץ, תקף כדין, ועל פי בחירתכם, אחד משני אלה:
• או תצהיר מאומת על ידי עורך דין לגבי מקום מגוריכם בפועל;
• או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתכם לפי חוק עובדים זרים, התשנ”א – 1991, המעיד כי בעל ההיתר (המעסיק) מתגורר ביחידת הדיור בגינה מבוצע הדיווח, בצירוף תצלום היתר ההעסקה.

תשובה: יש לצרף מסמכים המאמתים כי השינוי במספר הנפשות חל מוקדם מתקופת הדיווח, אנו נכיר בחוזה שכירות, תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, תעודת לידה או תעודת פטירה, כמסמכים מאמתים לצורך זה.
• במידה ויצורפו מסמכים המאמתים כי השינוי חל קודם למועד משלוח הדיווח, יעודכנו מספר הנפשות המוכר ומהות השימוש התואמת, בהתאם לסוג הנכס ולמספר הנפשות המוכר. התיקון הרטרואקטיבי יבוצע לתקופת חיוב אחת בלבד. מספר נפשות

המוכר לעניין זה לא יפחת משתי נפשות.
• לא צורפו מסמכים המאמתים כי השינוי חל קודם למועד משלוח הדיווח, יבוצע העדכון כאמור החל ממועד קבלת הדיווח בלבד.

תשובה: לפי הוראות הכללים, שהתאגיד מחויב לפעול על פיהם ללא יוצא מן הכלל, יש לדווח בכל נכס בנפרד. מדובר בהצהרה על מספר הנפשות המוכר בנכס ולא על מספר הנפשות במשפחה, ולפיכך – כל נכס מחויב בדיווח מחדש.

תשובה: ההכרה ניתנת רק עבור מספר הנפשות המתגוררות באופן קבוע ביחידת הדיור. לא ניתן לקבל הכרה במספר נפשות המתגוררות באופן זמני.

תשובה: בתי עסקים אינם מקבלים הקצבה לפי מספר הנפשות ולכן אין באפשרותם להצהיר על מספר נפשות. יש לוודא שבית העסק אינו מוגדר כיחידת מגורים.

להורדת טופס עדכון נפשות לחץ כאן

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה