מד מים

מכשיר או מתקן מטיפוס רב סילוני או מהירותי-וולטמן, שאישר מנהל הרשות הממשלתית או מי שהנציב מינהו לכך, המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים הזורמים בצינורות;

מד מים משולב

מד מים המורכב ממד מים ראשי מטיפוס מהירותי-וולטמן, מד מים משני מטיפוס רב-סילוני וכן שסתום הידראולי הפועל אוטומטית בכוח המים העוברים דרכו, בלא כל מקור אנרגיה אחר, המשמש למדידה וסיכום של כמויות מים בספיקות משתנות, גבוהות ונמוכות, ושכמות המים הכללית הנמדדת בו היא סיכום הקריאים של שני מדי המים המרכיבים אותו;

מד מים משויך

מד מים, אחד או יותר, המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים ושהחברה משייכת לאותו צרכן;

מד מים ראשי

מד מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משויך אחד;

החלפה תקופתית של מד מים

1. מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ”ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים;
2. מד מים רב-סילוני בגודל 1.5 מ”ק עד 5 מ”ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים;
3. מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ”ק עד 2.5 מ”ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים;
4. מד מים משולב יימסר לבדיקה ולכיול אחת לשנתיים לפחות.

נכס

כל קרקע או בניין המחוברים למערכת המים או מערכת הביוב של החברה או צורכים שירותי מים או ביוב ממנה;

צרכן

מי שרשום בפנקסי החברה כמקבל מהחברה שירותי מים, שירותי ביוב או שניהם גם יחד בנכס מסוים.

צריכה רגילה

הכמות שעברה במד מים משויך או במד המים הראשי בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין;

צריכה גבוהה

כמות המים שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה מ-150 אחוזים מהצריכה הרגילה;

צריכה חריגה

כמות המים, שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה;

צריכה חריגה מאוד

כמות המים שנמדדה במד מים ראשי בנכס, השווה או העולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד המים הראשי, ובלבד שלא תפחת ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס;

אחריות על רשת המים

התאגיד אחראי על רשת המים העירונית עד למד המים הכללי, ובבתים פרטיים עד למד המים הפרטי. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הלקוח לרבות אבדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.
חישוב חשבון המים תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע”י רשות המים שהיא רשות סטטוטורית של המדינה. סכום החיוב הנו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופות החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון.

תעריפי המים

עפ”י כללי תאגידי מים וביוב התש”ע – 2009. החל מתאריך 01/01/2010 צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד של מים – תעריף מוזל (ראה תעריף 1) ותעריף גבוה (ראה תעריף2). התעריף המוזל מתייחס לכמות של 7 מ”ק ראשונים לחודשיים (תקופה ממוצעת לחשבון) כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידה הדיור בתקופת החשבון.
עסקים ומסודות יחויבו בתעריף 2 לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
למידע נוסף על תעריפי המים:
www.water.gov.il

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה