תקנות מי השתייה

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) מגדירות את איכות המים ומעוגנות “בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב – התש”ס 2000″
התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

“מי עכו” מבצעת בדיקות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור. בבארות ובחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות וכלור.
מדי רבעון יפורסמו תוצאות הבדיקות בדו”ח איכות המים באתר האינטרנט. דו”ח חצי שנתי ושנתי ישלח לבתי התושבים.
אתר משרד הבריאות- תקנות בריאות העם התש”ס 2000

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה