In news

ביום ד'  08/06/2022 תתקיים הפסקת מים בין השעות 09:00-13:00 בשכונת הכרם ג'

ברחובות אריק איינשטיין ועופרה חזה

לשם ביצוע עבודות תשתית

נא היערכותכם בהתאם ועמכם הסליחה