In news

ביום שלישי, 30 באוקטובר 2018, יערכו הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות.

על פי הוראות החוק, יום הבחירות הינו יום שבתון.

בהתאם לאמור, משרדי התאגיד ומוקדי קבלת הקהל יהיו סגורים.

התאגיד ימשיך להפעיל שירותי מים וביוב הכרחיים באמצעות צוותי השטח והקבלנים.